PRAWA KOBIET

Demonstracja sufrażystek z New Yorku


Prawa kobiet , to równouprawnienie kobiet jako obywateli oraz ich równość w stosunku do mężczyzn w każdej dziedzinie życia .Aż do naszego stulecia kobiety nie miały pełni praw. Są jeszcze takie kraje, w których kobiety mają niewiele praw. Na początku XX kobiety nie miały prawa głosu w wyborach , stąd też nie mogły zmieniać Swojej sytuacji poprzez parlament. W 1903 roku pani EMMELINE PANKHURST i jej córka CHRISTABEL założyły Kobiecą Unię Socjalną i Polityczną , która walczyła o prawo kobiet do głosowania. Organizowały one pikiety wzywające do przyznania im praw wyborczych, przykuwały się do torów, wybijały szyby wystawowe w sklepach oraz podpalały skrzynki pocztowe. Nazywano je sufrażystkami , od angielskiego słowa suffrage – prawo wyborcze. Trwało to aż do 1928 roku, kiedy to przyznano im wreszcie prawo do głosowania, takie jak mieli mężczyżni w Wielkie Brytanii. Dziś wiele kobiet robi karierę, prowadzi interesy.

Emmeline Pankhurst walczyła o przyznanie
kobietom praw wyborczych. Zmarła w 1928 roku, w którym
kobiety wywalczyły sobie te prawaDziałania na rzecz kobiet
Kampania przeciw przemocy.
25 XI 1998 roku po raz ósmy rozpoczęła się ogólnoświatowa kampania “16 Dni Walki z Przemocą wobec Kobiet”, organizowana z inicjatywy Amerykańskiego Center for Women’s Global Leadership . Na całym świecie kobiety organizowały spotkania, seminaria, demonstracje, panele dyskusyjne poświęcone prawom kobiet , przeciwdziałaniu dyskryminacji i naruszaniu ich praw. Organizatorki namawiają do włączenia się w kampanię proponując następujące działania: organizacje mogą upowszechniać tekst Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, pisać listy do rządów i przedstawicieli parlamentów z żądaniem wdrażania praw zawartych w Deklaracji, organizować wydarzenia kulturalne i artystyczne: festiwale filmowe ,muzyczne, wystawy fotograficzne.

 

ONZ
Międzynarodowy Trybunał Karny, powołany pod auspicjami ONZ do osądzania zbrodni ludobójstwa popełnionych w czasie wojny w Rwandzie, mający swą siedzibę w Arush w Tanzani wydał we wrześniu 1998 roku precedensowy wyrok uznając gwałt za akt ludobójstwa, na które kobiety były narażone tylko dlatego, że były członkiniami grupy etnicznej będącej obiektem ataków. W opinii Trybunału gwałt jest fizycznym naruszeniem seksualności osoby w warunkach przymusu , przy czy przymus nie musi oznaczać użycia siły, lecz samą grożbę lub zastraszenie.
UNIA EUROPEJSKA
Pod koniec września 1998 roku w Brukseli odbyła się konferencja Unii Europejskiej pod hasłem “równośćprzyszłością” jest. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Konferencji podkreślali, że kwestia równych szans dla kobiet i mężczyzn oraz konieczność wypracowania odpowiednich strategii dla zrealizowania tego celu jest obecnie najważniejszym priorytetem UE


CZECHY
W Pradze przy bibliotece Gender Studies powstało archiwum kobiece gromadzące wszelkie publikacje, broszury, książki dotyczące przemocy wobec kobiet. Archiwum zostało powołane z inicjatywy pięciu czeskich kobiecych organizacji, które w 1995 roku zawiązały sieć [network] w celu wypracowania wspólnychstrategi przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i podnoszenia świadomości społecznej. W skład sieci wchodzą: ROSA – udzielająca pomocy kobietom rozwiedzionym i owdowiałym, prowadząca poradnictwo dla kobiet ocalałych z przemocy ;

ELEKTRA- udzielająca pomocy psychologicznej kobietom, które doświadczyły przemocy seksualnej, LA STRADA

  • Europejski Program Prewencji Handlu Kobietami; PROFEM- Środkowoeuropejskie Centrum Konsultacyjne dla Inicjatyw Kobiecych oraz GENDER STUDIES- zajmujące się m.in. molestowaniem seksualnym, prowadzące archiwum i bibliotekę.POLSKA
Przemówienie Wiceprezesa Rady Ministrów RP prof. dr hab. Aleksandra Łuczaka na IV Światowej Konferencji w Sprawach Kobiet, PEKIN 1995 r.
     Polska popiera starania ONZ w sprawach kobiet . Polskie ustawodawstwo, jako jedno z pierwszych na świecie, zrównało prawa kobiet i mężczyzn. Na straży praw kobiet stoją niezawisłe sądy i polskie prawodawstwo, ale pełne ich respektowanie nie jest możliwe bez poszanowania wartości ogólnoludzkich. Kobieta stoi na straży macierzyństwa i miłości. Obowiązkiem rządu jest strzec tych wartości. Rząd podjął wobec kobiet polskich zobowiązanie , iż stwarzać będzie im szanse awansu ekonomicznego poprzez: przeciwdziałanie bezrobociu, przestrzeganie zasady równej płacy za równe prace, edukację i szkolenie zawodowe, równy dostęp do kierowniczych stanowisk, popieranie samodzielnej działalności gospodarczej kobiet. Właściwa pozycja kobiet w społeczeństwie powstaje poprzez realizację prawdziwego partnerstwa pomiędzy kobietami a mężczyznami , gdyż kobieta ma prawo oczekiwać od mężczyzny nie tylko wypełnienia roli męża i ojca, ale także przyjaciela i partnera w trudach i radościach codziennego życia.
     Prawa Kobiet zawarte są w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych, Konwencji w sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji w sprawie Zakazu Stosowania Tortur, w Konwencji w sprawie Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, a także w Polskiej Deklaracji w sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i innych.STRONA GŁÓWNA     MAPA STRONY