PRAWA DZIECKA


O prawach Dziecka

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Spisali dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:
*Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
*Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
*Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać
I każdego mogę zawsze na ratunek mogę wzywać.
*Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
*Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
*Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się tu w wiersze poukładały
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały

Najlepiej jak umiecie.

Tekst Marcin Brykczyński.


     Dziecko często postrzegane jest nie jako osoba lecz jako własność rodziców. Dla wielu ludzi podstawą wychowania jest gwałt i przemoc zadawana słabszym. Pozostaje mieć nadzieję, że taki stan rzeczy uda się wkrótce zmienić i właśnie temu celowi służyć ma Konwencja Praw Dziecka. Nie można w myśl praw zawartych w konwencji dochodzić praw dziecka , ponieważ ważniejsze są znowu interesy rodzica, który jest “władcą” dziecka. I tak w naszym kraju nikt nie zapyta dziecka podczas rozprawy rozwodowej jego rodziców z kim wolałoby zamieszkać, o tym decydują i tak dorośli.
     Często dziecko w szkole jest traktowane bardzo przedmiotowo, zwłaszcza przez sfrustrowanych nauczycieli, których do pracy nie motywuje ani pensja, ani tragiczny prestiż tego zawodu. Szkoła jest miejscem, gdzie prawa ucznia są często lekceważone.
     Poważnym problemem w naszym kraju jest fizyczne znęcanie się nad dziećmi .Statystyki mówią o setkach dzieci bitych regularnie przez swoich rodziców , coraz częściej prasa informuje nas o przypadkach pobić i znęcania się nad dziećmi. Innym problemem są nadużycia seksualne wobec dzieci.  Dla ofiar przemocy w rodzinie przeznaczona jest NIEBIESKA LINIA
     Prawa Dziecka zawarte są w Konwencji Praw Dziecka uchwalonej przez ONZ i przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 20 XI 1989r. Konwencję tę ratyfikowała również Polska - 30 IX 1991r. z zastrzeżeniami do art. 7 i 38 oraz z dwiema deklaracjami interpretacyjnymi, co do wykonywania praw przez dzieci zwłaszcza tymi umieszczonymi w art. 12 - 16 Konwencji, oraz co do art. 24 ustęp 2 litera f.

Polska zgłosiła dodatkowe deklaracje dotyczące wykonania artykułów od 12 do 16. Jest w nich mowa o tych prawach dziecka, o których ono samo w myśl Konwencji stanowić powinno. Znajdują się tutaj takie prawa jak:

>prawo swobodnego wyrażania swoich poglądów na każdy interesujący dziecko temat, z należytym uwzględnieniem jego wieku i stopnia dojrzałości ( art. 12 ). W tym prawie zawiera się także zapewnienie dziecku możliwości bycia wysłuchanym w każdym postępowaniu sądowym lub administracyjnym jego dotyczącym

>prawo do wolności wypowiedzi. Zawiera się tutaj wolność do poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i idei każdego rodzaju, bez względu na granice. Prawo to może być ograniczone jedynie tak jak w przypadku osób dorosłych ( art. 13 ).

>prawo dziecka do wolności myśli, sumienia i religii – z poszanowaniem prawa i obowiązku rodziców lub prawnych opiekunów dziecka do ukierunkowania dziecka w zakresie korzystania z jego praw w sposób zgodny z rozwijającymi się zdolnościami dziecka ( art. 14 ).

>prawo do obrony prawnej przed arbitralną lub bezprawną ingerencję w życie prywatne lub rodzinne dziecka, w jego korespondencję, oraz przed bezprawnymi zamachami na jego honor i reputację (art. 16 ).

Jak brzmiała treść deklaracji, którą zgłosiła Polska do tych artykułów ? Oto ona:

“ Rzeczpospolita Polska uważa, że wykonania przez dziecko jego praw określonych w konwencji, w szczególności praw określonych w art. 12 – 16, dokonuje się z poszanowaniem władzy rodzicielskiej, zgodnie z polskimi zwyczajami i tradycjami dotyczącymi miejsca dziecka w rodzinie i poza rodziną.”

Mamy 170 państw - stron Konwencji.
     Polska podpisując Konwencję zobowiązała się do przestrzegania i szanowania praw wszystkich dzieci.
PRAWA UCZNIA W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM

 • Prawo do edukacji.
 • Prawo do wyrażania swojej opinii
 • Prawo do swobody wypowiedzi i informacji.
 • Zakaz naruszania godności ucznia przez przyjęte w szkole reguły dyscypliny.
 • Prawo do jawnej i umiarkowanej oceny postępów w nauce.
 • Prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno    wychowawczym.
 • Prawo do wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową.
 • Prawo do uznania i zachowania tożsamości narodowej.
 • Prawo do swobody myśli oraz przekonań światopoglądowych i religijnych
 •  

  STATUT SZKOŁY.

  Statut szkoły może rozszerzać prawa przysługujące uczniom, nie może natomiast ich zawężać ani nakładać obowiązków nie przewidzianych w aktach wyższej rangi !Statut może także zawierać zapisy, których nie akceptujesz – mimo to musisz ich przestrzegać bo są one obowiązującym prawem
  Statut nie może naruszać praw zawartych w konstytucji czy Konwencji o Prawach DzieckaKażdy uczeń ma prawo wglądu do statutu swojej szkoły  Co może zrobić uczeń gdy, jego prawa są łamane ?
  Najlepiej jest, jeśli konflikt rozwiązywany jest na terenie szkoły.      W szkole uczeń może poprosić o pomoc : 1.Wychowawcę klasy.
  2.Innego nauczyciela, którego darzy zaufaniem.
  3.Pedagoga szkolnego.
  4.Samorząd Uczniowski
  5.Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia [ jeśli istnieje ]
  6.Dyrektora szkoły.
  7.Rodziców.
  Jeśli problemu nie udało się rozwiązać na terenie szkoły i są to sprawy dla ucznia ważne, warto interweniować dalej.

       Poza szkołą uczeń może zwrócić się do :
  1.Organizacji pozarządowych – są to różne stowarzyszenia i fundacje, wiele z nich pomaga dzieciom. Do najbardziej znanych należy Komitet Ochrony Praw Dziecka.
  2.Naczelnego Sądu Administracyjnego / do sądu w imieniu ucznia występuje rodzic
  3.Kuratorium Oświaty.


  Inne ważne konwencje międzynarodowe dotyczące dzieci przyjęte przez Polskę:
  1. Konwencja o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich;
  2. Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (haska);
  3. Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem (luksemburska);
  4. konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego .
  STRONA GŁÓWNA     MAPA STRONY